Metodologia admiterii 2020

METODOLOGIA  ORGANIZĂRII  ADMITERII ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL  POSTLICEAL  SANITAR ANUL ȘCOLAR: 2020 – 2021

Elaborată conform O.M.E.C. nr. 5346/ 07.09.2011

Aprobată prin hotărârea Consiliului de Administrație din 11.02.2020

Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică

Calificarea: Asistent medical generalist

CAPITOLUL I –  DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1

1.1. Admiterea în Şcoala Postliceală Sanitară „Virginia Henderson” în anul şcolar 2020-2021 se face pe baza criteriilor  generale  de admitere în învăţământul postliceal, elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării, aprobate prin O.M.Ed.C nr. 5346/07.11.2011 şi a prezentei metodologii  elaborate  de către Şcoala Postliceală  Sanitară ,,Virginia Henderson’’ Sibiu și aprobata de către Consiliul de Administraţie a unităţii de învăţământ.

1.2. Concursul de admitere se organizează pentru Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică, Calificarea profesională Asistent medical generalist, nivelul 5, școală postliceală (conf. H.G. nr. 918/ 2013); durata studiilor este de 3 ani, învăţământ cu frecvenţă, cursuri de “zi”.

1.3. În anul școlar 2020-2021, este aprobat pentru anul I (început de ciclu de școlarizare), următorul plan de școlarizare:

 • număr clase – 2
 • număr total de elevi – 60

1.4. Admiterea în Şcoala Postliceală Sanitară ,,Virginia Henderson’’ se organizează pentru anul școlar 2020 – 2021, în 3 sesiuni, astfel:

 • Sesiunea de primăvară, începând cu 02.03.2020, pentru absolvenții de liceu din anii anteriori. 
 • Sesiunea de vară, între 02 iunie 2020 – 31 august 2020
 • Sesiunea de toamnă, organizată în funcție de numărul solicitărilor, în perioada 01 – 30 septembrie 2020, conform Calendarului de admitere, parte integrantă a prezentei metodologii (Anexa 1).

1.5. În conformitate cu prevederile O.M.Ed.C. nr. 5346 din 07.09.2011, concursul de admitere în Şcoala Postliceală Sanitară „Virginia Henderson” Sibiu, se desfăşoară în funcţie de numărul  candidaţilor înscrişi astfel:

 • în cazul în care numărul candidaților înscriși este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare, admiterea se realizează prin depunerea la Comisia de admitere a unui dosar având componența prezentată mai jos, în Art. 2 (2.2).
 • dacă numărul candidaților înscriși depășește numărul de locuri din planul de școlarizare, candidatul va depune dosarul cu documentele solicitate și va susține un interviu în cadrul căruia va motiva alegerea calificării profesionale AMG. Timpul alocat interviului pentru fiecare candidat va dura între 5-10 minute. Candidatul va avea ca rezultat: “admis” sau “respins”.

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ÎNSCRIERII ÎN VEDEREA ADMITERII

Art. 2.

2.1. Şcoala Postliceală Sanitară „Virginia Henderson” Sibiu autorizată prin O.M.E.N. nr. 3947/ 25.05.2017, școlarizează absolvenţi de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat, (conform art. 44 (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011) cu obligativitatea acestora de obţine diploma, până la data susținerii examenului de certificare a calificării profesionale.

2.2.   Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul şcolii pe baza următoarelor documente:

 • cererea-tip de înscriere*
 • diploma de bacalaureat, sau diploma de absolvire a liceului (12 clase sau 13 clase)
 • foaia matricolă a claselor IX-XII/XIII
 • carte de identitate ***
 • certificat de naştere ***
 • certificat de căsătorie pentru persoane de sex feminin ***
 • adeverinţă medicală din care să reiasă că este clinic sănătos şi apt pentru calificarea profesională AMG (original)
 • chitanţa pentru plata taxei de înscriere în valoare de 100 lei (original)
 • patru fotografii tip buletin (30*40 mm)
 • dosar plic având înscrise datele de identificare, adresa de e-mail şi numărul de telefon
 • chestionar vocațional

* model cerere de înscriere (Anexa 2); va fi înregistrată și avizată de către comisia de admitere

** pentru absolvenții de liceu cu sau fără Diplomă de bacalaureat

***se depun la dosar în copii certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;

2.3. La înscriere, candidatul primeşte cererea-tip și chestionarul vocațional, pe care le completează și semnează, în vederea depunerii lor la dosar; o copie xerox a cererii de înscriere, conformă cu originalul (semnată și parafată de către un membru al comisiei de admitere) o primeşte candidatul. Pe cererea originală candidatul notează „am primit un exemplar” și semnează.

2.4. Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada desfăşurării concursului de admitere, la comisia unde s-a făcut înscrierea; se vor anunța numele candidaţilor admişi, ca urmare a verificării și validării dosarelor de înscriere. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru admitere.

2.5. Elevii de liceu aflați în an terminal care doresc să se preînscrie înainte de absolvirea liceului, pot opta pentru preînscriere în baza completării cererii de preînscriere, a chestionarului vocațional, a achitării taxei de înscriere şi a depunerii documentelor solicitate în dosarul de înscriere (vezi Art. 2.2.); acesta va fi ulterior completat cu actul doveditor al absolvirii liceului, foaia matricolă şi adeverinţa medicală, pentru validarea locului rezervat. Dosarul candidaţilor declaraţi Respinși, sau al celor care nu-și validează înscrierea şi nu obţin calitatea de elev, va fi păstrat la secretariat cel mult 30 de zile.

Art. 3.

În vederea respectării prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatul de naştere.

Art. 4.

Înscrierea/preînscrierea candidaţilor pentru admiterea în învăţământul postliceal în anul şcolar  2020-2021, se face conform calendarului de admitere.

CAPITOLUL III – COORDONAREA ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL

Art. 5

5.1. Pentru coordonarea admiterii în învăţământul postliceal, se constituie Comisia de admitere, care îşi desfăşoară activitatea în baza prezentei metodologii de admitere.

5.2.  Comisia pentru organizarea înscrierii este formată din:

 • preşedinte – directorul Şcolii Postliceale Sanitare “Virginia Henderson”
 • 1-2 membri: secretar, profesor

 5.3. Atribuţiile membrilor comisiei de organizare a înscrierii:

 • afişează și prelucrează metodologia de admitere celor interesați
 • afişează numărul de locuri aprobat,
 • primesc dosarele de înscriere de la candidaţi;
 • verifică actele și conținutul dosarelor de înscriere
 • introduc datele în baza de date computerizată;
 • verifică şi răspund de corectitudinea datelor completate;
 • realizează o listă a candidaților înscriși care va fi înaintată comisiei de admitere;
 • asigură prezența permanentă pe perioada înscrierii a membrilor comisiei, care să ofere informații și consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere;
 • afișează, la sediul unității școlare, listele finale cu elevii admiși;
 • asigură completarea dosarelor elevilor declarați admiși în perioada prevăzută de prezenta metodologie;

CAPITOLUL IV –   VALIDAREA CONCURSULUI

Art. 6. 

(1) După afișarea rezultatelor (admis/respins), elevii declarați admiși au obligația de a-și confirma locul; validarea concursului de admitere a candidaților admiși în anul I în sesiunea de vară, constă în: semnarea Contractului de școlarizare, completarea Formularului de înmatriculare și achitarea integral, sau cel puțin a primei rate din taxa de școlarizare; se vor respecta perioadele stipulate în Calendarul admiterii.

(2) După efectuarea dovezii plății la secretariatul școlii, elevul va completa Formularul de înmatriculare și i se va elibera un exemplar din Contractul de școlarizare semnat de ambele părți;

(3) Nesemnarea contractului de studii (anexa 3) şi neachitarea la termen a primei tranșe din taxa școlară, duce la disponibilizarea locului ocupat și transferarea lui în sesiunea următoare de admitere.

Art. 7. 

(1) Sesiunea de toamnă 2020 se organizează conform graficului, numai în situația neocupării anterioare a locurilor prevăzute în planul de școlarizare. (2) Înscrierea candidaților în anul I și validarea locurilor candidaților admiși conform prevederilor Art. 6, se fac în perioada stipulată în Calendarul admiterii. (3) După efectuarea dovezii plății la secretariatul școlii, elevul va completa Formularul de înmatriculare și i se va elibera un exemplar din Contractul de școlarizare semnat de ambele părți; (4) Nesemnarea contractului de studii (anexa 3) şi neachitarea la termen integral, sau a cel puțin prima rate din taxa școlară, duce la disponibilizarea locului ocupat și transferarea lui la candidații de pe lista de așteptare.

Art. 8.

Valoarea taxei de școlarizare pentru anul școlar 2020 – 2021 și variantele de  plată sunt stipulate în (anexa 1) a Contractului educațional.

CAPITOLUL V. DISPOZIŢII FINALE

Art. 9. 

Prezenta metodologie se aplică examenului de admitere valabil pentru înmatricularea elevilor în anul școlar 2020 – 2021.

Art. 10. 

Prezentarea de înscrisuri false de către candidați de pedepsește conform legii și atrage după sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul descoperirii falsului după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin fraudă.

Art. 11. 

În urma susţinerii şi promovării examenului de certificare a calificării profesionale, absolvenţii obțin Certificat de Calificare Profesională nivelul 5 postliceal, (conform H.G. nr. 918/2013) și Suplimentul descriptiv al certificatului, în format Europass.

Art. 12.

Absolvenții Școlii Postliceale, trebuie să îndeplinească condițiile Ordinului Asistenților Medicali și al Moașelor din România, pentru a obține drepul de a practica meseria de asistent medical generalist.

Anexe:

Anexa 1 – Calendarul admiterii

Anexa 2 – Model cerere de înscriere

Anexa 3 – Contractul de școlarizare